Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju w Stoczku Klasztornym Miejsce internowania bł. Stefana Wyszyńskiego

Sanktuarium w Stoczku Klasztornym Pomnikiem Historii
17/07/2023 12:37

W 2017 roku do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie został złożony wniosek z prośbą o nadanie Sanktuarium Matki Pokoju w Stoczku Klasztornym statusu Pomnika Historii.

Do uznania za Pomnik Historii zgłoszony został kościół wraz z krużgankami oraz klasztor. Granice zgłaszanego obszaru wyznaczają linie murów krużganków i klasztoru.

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2022 roku Sanktuarium Matki Pokoju w Stoczku Klasztornym zostało uznane za Pomnik Historii. „Miejsce to zostało docenione ze względu na wartości historyczne, artystyczne i naukowe oraz walory krajobrazowo-przestrzenne, założenia klasztornego, cennego zabytku architektury i sztuki barokowej, zachowanego w otwartym krajobrazie wiejskim, a wczasach najnowszych – miejsca internowania kardynała Stefana Wyszyńskiego. Obszar Pomnika Historii Stoczek Klasztorny – Sanktuarium Matki Pokoju obejmuje kościół pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny z otaczającymi go krużgankami i klasztorem”. Jest to szósty Pomnik Historii w województwie warmińsko-mazurskim.

 

 

 

 

 

 

 

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Zobacz dokument: Link

Slider

Czcigodny Sługa Boży kardynała Stefan Wyszyński(1901 – 1981) urodził się w Zuzeli, na pograniczu Podlasia i Mazowsza. Z domu rodzinnego wyniósł głęboką wiarę w Boga i gorącą miłość do Matki Najświętszej.

czytaj

Ukoronowanie maryjnego obrazu to potwierdzenie kultu, którym jest otaczany przez wiernych. Wyraża cześć, miłość i wdzięczność wobec Boga za Jego decyzję o powstaniu sanktuarium i Maryi za Jej macierzyńska troskę nad przybywającymi do niej pielgrzymami.


czytaj

Sanktuarium Maryjne w Stoczku Klasztornym położone w Archidiecezji Warmińskiej, początkami swymi sięga średniowiecza, prawdopodobnie czasów założenia wsi Stoczek przez bpa warmińskiego Hermana z Pragi w 1349 roku.

czytaj